Kompletný výpredaj zásob! Obrúsky 33x33cm 1-vrstvové biele 100% celulóza 500ks len za €2,18 / 500ks.

GDPR vyhlásenie
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
MyHoreca Shop s.r.o., IČ: 19387806, U družstva Ideál 1115/17, 140 00 Praha

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte našu zodpovednú osobu – Ing. Petr Bezecny, email: dopyt@mojeslamky.sk, alebo nás navštívte osobne na adrese prevádzky našej spoločnosti.

3. Účel spracovania osobných údajov
• Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:
• Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
• Spracovanie reklamácie
• Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
• Spracovanie účtovnej agendy
• Ochrana bezpečnosti a majetku
• Zabezpečenie BOZP, OPP
• Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
• Marketingová činnosť
• Školenie zamestnancov
• Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

4. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679(ďalej len GDPR).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania
osobných údajov
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o ochrane osobných údajov, zákon o sociálnom poistení,
zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník,
živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane
podpore a rozvoji verejného zdravia
spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
oprávnený záujem spoločnosti

5. Súhlas dotknutej osoby
Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez
podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností
vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme ako bol súhlas udelený.
Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

6. Príjemcovia
Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje
dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných
povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi,
ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej
činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné
služby v oblasti spracovania zabezpečenia služieb v oblasti BOZP, OPP, v oblasti zabezpečenia
webovej stránky, informačného systému, účtovníctva, v oblasti email marketingu.
Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú,
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k
ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia
písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých
poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel
dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť poskytuje informácie aj tretím stranám - Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa,
Daňový úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové spoločnosti, Doplnkové
správcovské spoločnosti a iné (banky, komerčné poisťovne, exekútor...), expedícia objednávok (Geis
Parcel SK s.r.o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Slovak Parcel Servis. s.r.o.).

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo
čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný
právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného
zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto
informácii a evidenčných informačných systémoch prevádzkovateľa.

8. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa
požiadaviek osobitých predpisov.
Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný
v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba
uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné
údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.
Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej
identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania.

9. Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania Cookies
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje
dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada
stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené
stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto
údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie
ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na
zvýšenie online zážitku návštevníkov.
Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo
automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje
preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete
neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac
o cookies viď. Cookies policy na našej webovej stránke.
Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo
prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org
Typ cookies Využitie Platnosť cookies
Bezpodmienečne
potrebné/základné
- potrebné pre najdôležitejšie funkcie webovej stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky
- pamätá si používateľské meno, ktoré Vám poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky
- tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely
1 rok
Funkčné
- využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobujú používateľské rozhranie
- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o preferenciách
- cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili
Po opustení stránky
Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie – analytické cookies
- využívajú sa analytické nástroje tretích strán (google analytics) na zlepšenie kvality obsahu pre návštevníkov stránky
- zbierajú sa štatistické údaje ako počet zobrazení stránky a odkazov na našu stránku a počet návštev
- pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci stránok
- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky
- tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie na zistenie Vašej identity- sú anonymné
Vymazané automaticky
po 2 rokoch od poslednej
návštevy na webovej
stránke
Zdieľanie na sociálnych
sieťach
- využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok, pomocou tlačidiel ,,páči sa mi“ a ,,zdieľať“
- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich služieb
- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke internete a na webových stránkach, ktoré používate Bezpečnostné
- Pri registrácií, kde je potrebné používateľské meno a heslo
- cookies zabezpečujú pripojenie zariadenia počas trvania návštevy na stránke
- odhaľovanie podvodov
Vymazané po zatvorení
prehliadača
Kvalitné zobrazenie
- vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú kompabilite
Vymazané po zatvorení
prehliadača
Nastavenia stránok
- cookies si zapamätávajú Vaše nastavenia stránky, napríklad nastavenie jazyka, veľkosť písma, región, z ktorého je používateľ
- týka sa to výlučne stránok, kde ste si vytvorili účet alebo kde ste sa zaregistrovali, Vymazané po zatvorení prehliadača ,Vlastníka stránky
- podľa daného nastavenia stránky
- môžu byť ,,čítané“ len danou webovou stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili)
1 rok
Spoločnosť využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má možnosť
vytvárať online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a služby, ktoré
spoločnosť poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similaraudiences v službe AdWords nám umožňujú
osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazenie reklamy vo
vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať
reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové
kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.
Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku a instagramu. Účelom spravovania
údajov je zdieľať obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu
prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v
spoločnosti a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek spoločnosti. Kliknutím na "like" na
facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na
facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje
fotky/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že
bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej
stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

10. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií
Spoločnosť momentálne nevykonáva prenos údajov do tretích krajín ani medzinárodných inštitúcií.

11. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
• prístup k jej osobným údajom,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
• vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
• obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
• dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec
neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa,
že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých
spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,
ako to okolnosti dovolia,
• zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
• právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
• to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov,
• právo sťažovať sa dozornému orgánu,
• právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej
osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad
prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne,
okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila
Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej
povinnosti.