Kompletný výpredaj zásob! Obrúsky 33x33cm 1-vrstvové biele 100% celulóza 500ks len za €2,18 / 500ks.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
i.    Tieto obchodné podmienky bližšie určujú vzťahy medzi spoločnosťou MyHoreca Shop s.r.o., IČ: 19387806, U družstva Ideál 1115/17, 140 00 Praha, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojeslamky.sk, a zákazníkom, ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu.

ii.     Tieto obchodné podmienky sú určené predovšetkým na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

2.       Uzavretie kúpnej zmluvy
i.         Kúpnu zmluvu môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu alebo zákazníckej linky.

ii.       V prípade zmluvy o kúpe na diaľku predstavuje objednávka podaná odoslaním prostredníctvom internetového obchodu alebo linky služieb zákazníkom návrh 
na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a jej prijatie potvrdí predávajúci e-mailom. Kúpna zmluva sa potom uzatvára po prijatí návrhu zo strany 
zo strany predávajúceho vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.

iii.     Predávajúci dodá zákazníkovi tovar len v množstve obvyklom pre spotrebu v domácnosti. V špecifických prípadoch (najmä pri zľavách alebo výpredajoch) sa 
predávajúci je oprávnený určiť maximálne množstvo, ktoré môže byť dodané zákazníkovi.

iv.      Objednávka sa zadáva v internetovom obchode kliknutím na tlačidlo "Objednať". Text obchodných podmienok spolu s údajmi o objednávke sa archivuje po dobu 
6 rokov. V prípade, že v objednávke uvediete nesprávne údaje, máte možnosť ich opraviť poštou alebo telefonicky. 

3.       Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu
i.         Spotrebiteľ má zákonné právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu alebo telefonicky bez uvedenia dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.

ii.       Ak chce zákazník toto právo využiť, je potrebné, aby v tejto lehote oznámil predávajúcemu svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšia možnosť je 
kontaktovať predávajúceho e-mailom na adrese dopyt@mojeslamky.sk alebo telefonicky na čísle +420 777 591 597. Je možné použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné 
nájdete tu.

iii.     Ak zákazník odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru má zákazník tiež nárok na vrátenie peňazí 
náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci vráti uvedené finančné prostriedky bezodkladne, najneskôr do 14 dní. 
dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Platba však môže byť v súlade so zákonom odložená až do vrátenia tovaru predávajúcemu. Platba bude odoslaná na účet zákazníka.

iv.     Tovar je potrebné zaslať na adresu Sobina a.s., Lažínky 42, Moravské Budějovice 676 02, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak v súvislosti s 
v súvislosti s uzatvorením zmluvy zašle predávajúci zákazníkovi bezplatne ďalší tovar (ďalej len "darček"), je potrebné vrátiť aj tento darček. V tomto prípade náklady spojené s vrátením tovaru znáša 
zákazníka.

v.       Predávajúci upozorňuje, že zákazník nesie právnu zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným ako nevyhnutným spôsobom. 
oboznámiť sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Okrem toho zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek alebo 
tovar prispôsobený osobným potrebám.

4. Sťažnosti
i.         Ak je tovar pri dodaní chybný, predávajúci sa môže so zákazníkom dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Okrem toho je zákazník oprávnený požadovať odstránenie vady 
prostredníctvom náhradnej dodávky alebo opravy. V prípade, že by takéto odstránenie vady bolo pre predávajúceho nemožné alebo neprimerané, zákazník je oprávnený požadovať 
zníženie kúpnej ceny, a ak je vada tiež závažná, odstúpiť od zmluvy. Zákazník má tieto práva aj v prípade, že sa chyba prejaví neskôr.

ii.       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ak sa prejavia do dvoch rokov od dodania tovaru alebo do dátumu spotreby uvedeného na obale tovaru.

iii.     Za chybný sa považuje najmä tovar, ktorý nemá obvyklé alebo prezentované vlastnosti, neslúži svojmu účelu, nie je v súlade s požiadavkami zákona alebo nebol 
dodané v dohodnutom množstve. Predávajúci upozorňuje, že zvýšenú citlivosť alebo prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno považovať za vadu tovaru. 
Rovnako nemožno za vadu tovaru považovať nedostatky darčekov a iných bezodplatných služieb poskytnutých predávajúcim nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v 
v internetovom obchode sú ilustračné a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (balenie tovaru sa môže líšiť, napríklad v dôsledku zmeny balenia výrobcom).

iv.     Akékoľvek otázky týkajúce sa sťažnosti môžete zaslať na adresu obchod@ceskabrcka.cz alebo kontaktovať predávajúceho telefonicky na čísle +420 777 591 897. 
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Sobina a.s., Lažínky 42, Moravské Budějovice 676 02, spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete tu.

v.      Predávajúci bude informovať zákazníka o priebehu vybavovania reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení alebo zamietnutí, e-mailom alebo SMS správou, alebo 
telefonicky.

vi.     Predávajúci rozhodne o sťažnosti bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia závady nebude trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade má zákazník nárok na 
odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na dodržanie lehoty musí zákazník poskytnúť potrebnú súčinnosť.

vii.    Náklady spojené s vrátením tovaru znáša v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci.

5.       Spôsob platby a doručenia
i.      Spôsob platby a doručenia si môžete vybrať z ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky bude zákazník informovaný o zvolenom spôsobe platby a doručenia a o súvisiacich nákladoch. 
spojené s nákladmi na doručenie a prepravu.

ii.       Aktuálne ponúkané spôsoby platby a doručenia spolu s ich cenami nájdete tu.

6.       Ďalšie informácie
i.         Predávajúci poskytuje zákazníkom rôzne zľavy a darčekové alebo iné poukážky. Ich používanie podlieha pravidlám, o ktorých je zákazník informovaný v každom jednotlivom prípade. 
Predávajúci v každom prípade informuje zákazníka. Ak nie je uvedené inak, každý zľavový alebo darčekový poukaz možno použiť len raz a na jeden nákup možno použiť len jeden poukaz rovnakého typu. V 
hodnota darčekového poukazu je vyššia ako hodnota celého nákupu, rozdiel sa neprevedie na nový poukaz a nevyužitá suma sa nevracia.

ii.       V súvislosti s nákupom môže byť zákazníkovi zaslaný hodnotiaci dotazník tretej strany. Zákazník sa tak môže podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a 
tovar s ostatnými.

7.       Všeobecné informácie
i.         Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi faktúru. Je tiež povinný zaregistrovať prijaté tržby na daňových úradoch online; v 
v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

ii.       Česká obchodná inšpekcia so sídlom na Štěpánskej 567/15 je subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu alebo subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov, 
120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zriadená zákonom
č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii, ktorú môže zákazník kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie. Spor je možné vyriešiť aj 
online prostredníctvom špecializovanej platformy ODR.

iii.     Zmluva sa uzatvára v českom jazyku a riadi sa právom Českej republiky. Miestom predstavenia je Brno.

iv.     Všetky ceny produktov a služieb sú uvedené vrátane DPH, ktorá je platná v čase odoslania objednávky. V prípade, že DPH nie je zaplatená do uzavretia kúpnej zmluvy alebo do 
odoslanie tovaru, je zákazník povinný uhradiť zostávajúcu časť kúpnej ceny s prihliadnutím na typ platby, ktorý si zákazník zvolil, alebo predávajúci bezodkladne zašle zákazníkovi e-
e-mail so žiadosťou o informovanie zákazníka, kde je možné uhradiť preplatok kúpnej ceny.

v.      Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej forme. Daňový doklad vám zašleme elektronicky v e-maile o odoslaní objednávky. Ak ste 
chcete zaslať daňový doklad v papierovej forme, pošlite nám správu a my vám daňový doklad zašleme spolu s tovarom. 

vi.      Všetky ceny tovaru vrátane akciových cien sú platné do odvolania alebo vypredania zásob.